top of page

訂金 HKD  100

 

截單: 2024年5月28日

出貨: 2024年6月

 

高度: 19cm

材質: ABS, 合金, PVC

 

粒子炮(VOI-Tekka)亮燈功能

 

可替換戰損盔甲 還原劇中戰斗后名場面情景(市場上面唯一款有戰損盔甲的宇宙騎士EVIL)配件清單:

1. 主體x1

2. 互換戰損甲x6件

3.互換手型x8隻

4. 底座x1

5.支架x1

6. 矛x5

7.初回特典 變身器x1件

SKY X STUDIO SXD-10 Tekkaman Blade - Evil 合金可動 figure

HK$880.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page