top of page

訂金: HKD 300

(最後一款交收時扣)

 

因廠只會提供齊套的數量, 不接受散裝加減單, 此預訂只接受全套預訂. 請務必幫忙, 不要製造斷款不齊套

 

5款成員逐一出貨逐一交收, 不可等全套到齊才交收 (先付全數除外)

 

PS-13R G2 旋風 (左手) = HKD 650  (出貨: 2021年12月)

PS-14R G2 襲擊 (主體) = HKD 1000 (出貨: 2022年4月)

PS-15R G2 詐騙 (右腳) = HKD 650 (出貨: 2021年12月)

PS-16R G2 爆炸(右手) = HKD 650 (出貨: 2022年3月)

PS-17R G2 吵鬧 (左腳) = HKD 700 (出貨: 2022年3月)

合共 TOTAL = HKD 3650 

 

合體高度: 43cm

材質: ABS, PVC, POM

 

 

 

MMC OX 混天豹 G2色 全套 真完全變形 PS-13R 4R 15R 16R 17R

HK$3,650.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page