top of page

訂金 HKD 50 

 

截單:2022年5月02日

預定發售日期:2022年Q3

 

高度: 13cm

材質: ABS, PVC

 

附屬配件:

愛美神本體

胸部飛彈

噴射飛翼

鋼刀飛拳

 

© GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

Action Toys MINI ACTION APHRODAI A JET SCRANDER SET 愛美神噴射飛翼套裝

HK$208.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page