top of page

高度: 人高 26 cm

材質: 合金, ABS, PVC

 

產品內容

呂布人形主體 xl

武器:八面方天畫戟 x1

武器:破天雲懼弓 x1

赤炎火龍駒 x1

赤炎火龍駒馬鞍 x1

赤炎火龍駒經繩 x1

赤炎火龍駒頭盔 x1

主體人形大地台支架 x1

赤炎火龍駒地台支架 x1

赤炎火龍駒支架連接件 x1

人形主體披風 x1

馬腿武器連接件 x1

 

包裝呎吋: 75.5cm x 25cm x 50cm 

單重: 8.6kg

 

小地台連接件 x 8

火龍駒小地台(放弓) x1

破天雲懼弓特效件一箭頭 x1

破天雲懼弓特效件一弓弦 x1

小地台透明支架 x1

小地台透明支架連接件 x1

摩動核 MNQ-05X 呂布配 馬 豪華版

HK$3,250.00價格
  下載.png
  006CwDABly8fdyx7y8ssmj30m80m8mz1.jpg
  TW.jpg
  mmc logo.jpg
  IF logo.jpg
  acg_20170825154438_865bc03d38e1aac5757f0
  MFT-600x315.jpg
  49204682_352444428870950_322913171651795
  007QgqGegy1g8qnta4mb1j317p0u0npd.jpg
  DEVIL HUNTER.JPG
  006KKzLZgy1g2xclv4fe3j30520510t3.jpg
  MS.JPG
  007voDUVly8gez3kxv0srj30ls0m8din.jpg
  category_logo_478.jpg
  NEWAGE.JPG
  Keith's Fantasy Club Changes Name to Kei
  MASTERMADE.JPG
  Screen_Shot_2015-05-01_at_7.42.31_am.png
  7-1401291536452V.png
  CD logo.jpg
  bottom of page